Muslim in Suffer

Bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem. Assalamu\’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh!

Kesalahan Jalaluddin Rakhmat Terbongkar dalam Dialog Syiah di Makassar

Posted by musliminsuffer on May 19, 2009

bismi-lLahi-rRahmani-rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

=== News Update ===

Kesalahan Jalaluddin Rakhmat Terbongkar dalam Dialog Syiah di Makassar

8 January 2009 822 views

Ketua Dewan Syura Jamaah Ahli Bait (Ijabi) Indonesia Prof Dr KH Jalaluddin Rakhmat (JR) tampil Sebagai pemateri tunggal dalam Dialog Muballigh dengan tema : “Syiah dalam Timbangan Alquran dan Sunnah”. Kamis Malam, 1 Januari 2009 di hotel horison Makassar.

Dedengkot Syiah Indonesia, yang biasa disapa Kang Jalal ini, memaparkan makalahnya dengan judul “Mengapa Kami Memilih Mazhab Ahlulbait as.?”.

Acara yang dilaksanakan oleh Lembaga Studi dan Informasi Islam (LSII) Makassar , yang diketuai Syamsuddin Baharuddin dan didukung ICC dan Ijabi ini dihadiri tiga asatidzah dari Wahdah, yakni Ust. M. Said Abd.Shamad, Ust. M. Ikhwan AJ, Ust. Rahmat  AR dan beberapa ulama, cendekiawan dan muballigh Kota Makassar, di antaranya Prof. Dr. Rusydi Khalid, Prof.Dr. Ahmad Sewang, Prof.Dr. Qasim Mathar, Fuad Rumi, Das’ad Latif, DR.Mustamin Arsyad, MA .

Dalam sesi kedua, dialog yang dipandu oleh pengamat politik Islam UIN DR.Hamdan Juhannis ini, Ustadz Rahmat mendapat kesempatan pertama, mengutarakan argumen.

Ustadz yang merupakan Ketua Lembaga Kajian dan Konsultasi Syariah (LKKS) Wahdah Islamiyah ini, sebelum mengomentari makalah JR, mengatakan bahwa Ahlus Sunnah tidak pernah membenci Ahlul Bait, Ahlussunnah sangat paham terhadap Sunnah dan menjunjung tinggi wasiat Rasulullah untuk mencintai Ahlul Bait.

Dari makalah tersebut, Ustadz memberikan komentar tentang buku acuan yang dituliskan JR, “ini adalah suatu bentuk pengelabuan terhadap data, dalam pembicaraan tentang buku-buku yang diambil acuan ternyata tidak seperti apa yang dituliskan atau kurang menyimpulkan secara sempurna”.

Pembatasan Ahlul Bait hanya Ali, Fatimah, Hasan, Husain Radhiyallahu Ajmain
Misalnya, tentang pembatasan ahlul bait hanya Ali, Fatimah, Hasan, Husain Radhiyallahu Ajmain yang berkenaan dengan Surah Al Ahzab:33.

Disebutkan dalam makalah JR:
“Masih dari Ummu Salamah: Ayat ini-Sesungguhnya Allah…-turun di rumahku. Aku berkata:Ya Rasululah, bukannkah aku termasuk Ahlulbait?Beliau bersabda:Kamu dalam kebaikan. Kamu termasuk istri-istri Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.. Ia berkata Ahlul bait adalah Ali, Fathimah, Al Hasan dan Al Husain. Kata Ibn Asakir:Hadits ini Shahih (Al Arbain fi Manaqib Ummil Mu’minin 106). Hadits-hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa ahlulbait itu tidak termasuk ke dalamnya istri-istri Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Ketua Departemen Dakwah DPP Wahdah ini sambil memegang laptop yang dilengkapi dengan program Maktabah Syamilah (kumpulan ribuan kitab), menegaskan bahwa adanya pembatasan tersebut di atas tidak sesuai dengan  apa yang ada dalam syarah Shahih Muslim yang bekenaan dengan hal tersebut.  Ketika kita kembali kepada surahAl Ahzab:33, ayat ini justru turun kepada Istri-istri Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Hadits yang menyebutkan pembatasan di atas sebenarnya tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Zaid Ibnu Arqam Radhiyallalu ‘Anhu yang disebut juga dalam penjelasan JR sebelumnya.

“Said Ibnu Arqam Radhiyallalu ‘Anhu ditanya tentang siapa itu  Ahlul Bait, apakah hanya khusus Ali, Fathimah, Al Hasan dan Al Husain? kata beliau Radhiyallalu ‘Anhu, bahwa istri-istri Nabi adalah ahlul bait beliau, kemudian siapa yang diharamkan memakan sedekah, beliau mengatakan alu ja’far, alu atiq, alu Abbas (HR.Muslim). Menurut Ustadz Rahmat bahwa semua itu dari keturunan bani Abdul Muttalib, dan tentu termasuk Istri-istri Nabi, sebab ayat tersebut memang turun untuk mereka.

Dari hadits ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa JR hanya mengambil hadits yang mendukung pemahaman  Syiah, tanpa melihat hadits shahih yang lainnya, sehingga mengambil kesimpulan pembatasan ahlul bait yang keliru.

Masalah Kepemimpinan Setelah Rasulullah jatuh ke tangan Ali Radhiyallalu ‘Anhu
Contoh kedua, tentang Ayat Wilayah (kepemimpinan) yang tercantum dalam makalah. Disebutkan  pemimpin dalam alquran  disebut ‘waliy”. Al Quran sudah memberikan petunjuk siapa yang sepatutnya dijadikan pemimpin setelah Allah dan RasulNya: Sesungguhnya pemimpin kamu itu hanyalah Allah, RasulNya, dan orang-orang beriman yang mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat dalam keadaan rukuk (Al Maidah:55). Berkata Ibn Abbas, Al Suddi, Utbah bin hakim dan tsabit bin Abdullah:yang  dimaksud dengan orang-orang beriman yang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat dalam keadaan rukuk adalah Ali bin Abi Thalib. Seorang pengemis lewat (meminta tolong) dan Ali sedang rukuk di Masjid. Lalu Ali menyerahkan cincinnya (tafsir al Tsa’labi 4:80).

Di antara rujukan yang dipakai JR dalam menetapkan sebab turunnya ayat ini adalah Tafsir Ibnu Katsir, namun setelah diperiksa ternyata Ibnu Katsir sendiri melemahkan riwayat yang menyatakan ayat ke 55 ini turun karena Ali ibn Abi Thalib dan menegaskan bahwa sebab turunnya ayat-ayat al-Maidah ini adalah untuk Ubadah ibn as-Shamit  Radhiyallalu ‘Anhu.

Sebelumnya, Ibnu Katsir menjelaskan makna (wa hum raki’un), bahwa kalimat ini bukan menunjukkan keadaan bagi orang yang berzakat sebab jika demikian berarti berzakat dalam keadaan ruku’ lebih afdhal dari berzakat tidak dalam keadaan ruku’ dan tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan akan hal itu. Namun sayang JR tidak menyebutkan komentar Ibnu Katsir untuk sebab turunnya ayat ini, metode penetapan yang dipakai menyiratkan bahwa Ibnu Katsir sepakat dengan mazhab ini padahal itu jauh panggang dari api. (Tafsir Ibnu Katsir, Qs. Al-Maidah:55)

Tidak Mengakui Kedudukan Hadits perintah untuk kembali kepada “Al Qur’an dan Sunnahku”.
Terakhir, komentar Ustadz Rahmat, tentang hadits kembali  pada Al Quran dan Assunnah yang didhaifkan. Sayang JR tidak kembali ke perkataan al-Albani sebagaimana kuatnya, ia merujukkan hadits al-Qur’an dan al-Ithrah ke beliau, padahal al-Albani menshahihkan keduanya. (Hadits al-Kitab dan Sunnahku dishahihkan dalam Shahih at-Targib wat Tarhib, Hadits No. 40)

Hadits Itrati kalau dilanjutkan dalam As-Shahihah al-Albani sangat jelas mengatakan orang-orang Syiah menggunakan  hadits ini untuk membenarkan mazhab Rafidhah dan hal itu sama sekali tidak benar, tidak seperti itu, beliau bantah dalam kitab tersebut, bahkan dalam mukaddimah kitab tersebut.

Kitab lain yang dipakai oleh JR dalam membenarkan mazhabnya adalah Kitab as-Shawaiq al-Muhriqah karangan Ibnu Hajaral-Haitami, justru kitab itu untuk membantah Syiah, judulnya adalah: as-Shawaiq al-Muhriqah fi ar-Raddi ala Ahli ar-Rafdhi wa ad-Dhalali wa az-Zandaqah , ini bantahan Syiah yang “menuhankan” Ahlul Bait, namun sayang JR tidak jujur dalam mengambil pendapat-pendapat penulis.

“Seandainya ada waktu mengecek semua riwayat ini (dalam makalah JR), saya yakin bahwa riwayat-riwayat dalam buku tersebut, tidak seperti yang diinginkan Kang Jalal dalam Istidlalnya”, tegas Ustadz menutup komentarnya.

Pada kesempatan kedua, Ustadz Muh.Said Abd.Shamad, Lc mengutarakan komentarnnya. Ketua Dewan Syariah WI ini diawal pembicaraannya mengusulkan agar pembicaraan ini tuntas, “ Biar sampai jam 1 malam saya siap, karena kita mencari kebenaran”, katanya.

Ustadz juga sangat menyesalkan kepada panitia karena makalahnya tidak dibagikan sebelum hari H, sehingga tidak punya banyak waktu untuk mengkritisi.

Mencela dan Melaknat Sahabat Amr bin Ash
Pada sisi yang lain, Ustadz mengingatkan tulisan Supha Atana pada konferensi Syiah di Makassar beberapa waktu lalu, yang berjudul “Mahzab Cinta dan Akhlak” yang banyak memuji  JR sebagai Ulama dan Cendikiawan yang paling intens membicarakan dan menganjurkan Mahzab Cinta dan Akhlak. Supha Atana yang sekarang Pimpinan Iran Corner Unhas mengatakan juga bahwa andaikata tidak karena cinta dan akhlak maka setiap hari kita akan mengkafirkan orang lain.

Dan dalam forum malam ini JR mengemukakan hadits yang menurutnya sudah banyak dilupakan oleh kaum muslimin, yaitu bahwa darah kamu, harta kamu dan kehormatan kamu diharamkan dan tidak boleh dirusak . Ungkapan di atas sangat bertolak belakang sekali dengan tulisan JR dalam bukunya terbitan 2008 yang lalu yang sangat mempermalukan dan mengkafirkan Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam buku tersebut JR menyebut Sahabat  Amr bin Ash Radhiyallahu Anhu sebagai anak haram yang tidak diketahui bapaknya secara pasti dan dia sangat banyak dilaknat oleh Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Siapa yang dilaknat oleh Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam berarti dilaknat oleh Allah.

Ternyata kitab rujukan JR adalah kitab golongan Syiah yang memang sangat membenci  Sahabat Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan sangat banyak memalsukan keterangan-keterangan dengan dalil-dalil yang lemah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Imam Syafii mengatakan bahwa golongan yang paling berani dan paling banyak membuat kepalsuan dan dusta ialah golongan Syiah.

Padahal Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam memuji Amr bin Ash dengan sabdanya: Manusia sekedar masuk Islam, tapi Amr Bin Ash masuk Islam dengan iman (Hadits Shahih riwayat Ahmad dan Tirmidzi). Juga Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: Kedua anak al Ash (termasuk Amr bin Ash) adalah orang berimannya Qurais. Beliau masuk Islam dalam perjanjian Hudaibiyah kemudian ditugaskan oleh Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam memimpin tentara Islam dalam perang Dzat al salasil dan selanjutnya ditugaskan sebagai penguasa di Oman. Beliau terkenal sebagai Panglima Islam yang banyak merebut daerah-daerah baru termasuk Palestina dan sekitarnya serta negeri Mesir, maka beliau ditunjuk sebagai Gubernur di Mesir oleh Muawiyah RA pada tahun 38 H. Beliau meriwayatkan 39 hadits dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam (lihat Nushatul Muttaqin Syarah Riyadul Shalihin Hal.1324). Oleh karena itu Ustadz Said meminta JR mempertanggung jawabkan tulisannya dengan dalil yang Shahih.

Mengkafirkan Sahabat Muawwiyah Radhiyallahu ‘Anhu

Selanjutnya, JR menulis tentang Sahabat Muawwiyah Radhiyallahu ‘Anhu bahwa dia itu bukan saja fasik bahkan Kafir menurut  riwayat versi Syiah. Ustadz Said  sangat tersinggung akan hal tersebut.

Kata Ustadz, Muawiyah, iparnya Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan penulis wahyunya. Mungkinkah Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam memilih orang yang berjiwa kafir sebagai Penulis Wahyu? Juga Muawiyah Radhiyallahu ‘Anhu ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab Radhiyallahu ‘Anhu dan sesudahnya Khalifah Utsman juga menunjuk sebagai Gubernur di Syam. Bahkan beliau menjabat sebagai Khalifah sesudah Hasan bin Ali Radhiyallahu ‘Anhu sekitar 20 tahun. Beliau meriwayatkan hadits Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sebanyak 130 (lihat Nushatul Muttaqin Syarah Riyadul Shalihin Hal.1330).

Dan ternyata Muawwiyah Radhiyallahu ‘Anhu telah didoakan Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam: Ya Allah jadikanlah iya orang yang memberi petunjuk, orang mendapat petunjuk dan berilah petunjuk manusia dengannya (Hadits Shahih riwayat at Tirmidzi). Begitu banyak kelebihan Muawiyah yang tidak dapat disebut satu per satu dapat kita lihat diantaranya dalam kitab al ‘awashim min al qawasim hal.202-210 karangan al Qadhi Abi Bakr al Arabi

Bukan itu saja bahkan JR menulis dari sumber yang sama bahwa Muawiyah itu tidak senang mendengar nama Nabi  Shallallahu ‘Alaihi Wasallam selalu disebut dalam Adzan dan menganggapnya sebagai tanda bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sangat ambisius karena tidak senang kecuali namanya digandengkan dengan nama Allah Rabbul Alamin.

Beginikah Mahzab  cinta dan akhlak?dan beginikah menjaga kehormatan kaum muslimin?

“Kami, Pak Jalal, sangat sakit hati kalau keluarga kami dicela, apalagi dikatakan anak haram, dan dikafirkan. Tapi kami lebih sakit hati lagi kalau Sahabat Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dikatakan anak haram, tidak ditau orangtuanya, dikatakan kafir”, Ungkap Ustadz dengan nada sedikit tinggi.

Lanjut Ustadz, Kalau tulisan JR yang berdasarkan keterangan yang lemah tersebut diterima, berarti kita mendustakan al Quran dan Hadits yang Shahih yang sangat banyak memuji para Sahabat Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Dan juga dapat berdampak kita meragukan al Qur’an yang telah dikumpulkan oleh para Sahabat dan juga menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam tidak mampu mendidik para Sahabatnya dengan baik. Naudzu Billahi min Dzalik dan sangat mengherankan JR sampai hati menulis tentang Sahabat dengan secara keji.

Ustadz sempat membacakan surah  al Fath   ayat 29: “Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku’ dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir”, Imam Malik mengatakan, orang-orang Syiah yang benci terhadap Sahabat adalah orang kafir berdasarkan ayat ini.

Fathimah Melaknat Abubakar Radhiyallahu ‘Anhu (Pada akhirnya dikatakan Rasulullah dan Allah Melaknat Abubakar)

Dalam buku kecil yang memuat ceramah Asyura, JR mengatakan bahwa Fatimah Radhiyallahu ‘Anha telah mengutuk Abubakar Radhiyallahu ‘Anhu karena tidak memberikan kepadanya harta peninggalan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Hal tersebut dibenarkan oleh JR berdasarkan hadits bahwa Fathimah itu adalah bahagian Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Apa yang menjadikan Fathimah murka berarti Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam juga akan murka dan melaknatnya dan apa yang dilaknat oleh Rasul berari dilaknat oleh Allah. Lalu JR membaca ayat surat al ahzab ayat 58.

Ustadz Said mengatakan bahwa sebenarnya Abubakar Radhiyallahu ‘Anhu tidak memberikan harta peninggalan tersebut karena berdasarkan hadits yang shahih bahwa para Nabi itu tidak diwarisi, harta yang dia tinggalkan adalah menjadi sedekah (Hadits Bukhari Muslim).

Dan dalam hadits yang lain disebutkan bahwa Fathimah telah memaafkan Abubakar Radhiyallahu ‘Anhu diahir hayatnya, setelah Abubakar datang menjenguknya dan meminta ridhanya (Hadits Riwayat Baihaqi dengan sanad yang kuat, lihat albidayah wa al Nihayah Juz V Hal.253)

Di akhir sesi dialog, Ustadz Said  dengan lantang menantang JR untuk berdiskusi pada waktu yang lain dan menegaskan bahwa Sunni-Syiah tidak akan mungkin dapat dipertemukan. Alasannya karena Sunni sangat menghormati Sahabat Abubakar, Umar, dan Ustman dan Ali Radhiyallahu ‘Anhu Ajmain, sedangkang  Syiah hanya mengakui Syaidina Ali Radhiyallahu ‘Anhu dan sangat mencerca tiga sahabat sebelumnya serta menganggap bahwa melaknat seluruh Sahabat Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam selain ahli bait dan pengikutnya, sebagai ibadah.

Lain halnya dengan Ustadz Ikhwan yang menjadi penanggap berikutnya, Ustadz memulai dengan sedikit nostalgia pada masa SMU, terkesan dengan buku karangan JR yang berjudul Islam Alternatif, “lama-kelamaan saya menyadari barangkali yang dimaksud JR Islam alternatife itu adalah Syiah”, ungkap Ustadz dengan nada bertanya.

Komentar Wakil Ketua Umum DPP WI ini selanjutnya, tentang ketertarikannya dengan ungkapan JR mengenai orang Syiah yang ahlul wara wal wafa, orang yang obyektif dan adil dalam memberi  penilaian. Ustadz sedikit terusik, dikatakan JR dalam bukunya  bahwa Imam Adzahabi menulis Mizanul I’tiqadi untuk memberi komentar kepada perawi dhaif.

Lanjut Ustadz, justru dalam mukaddimah Mizanul I’tiqadi diungkapkan bahwa, Imam Adzahabi mengatakan “saya tidak mengatakan semua yang saya sebutkan dalam buku saya, adalah perawi-perawi dhaif, tetapi orang-orang yang dianggap dhaif”. Maka dapat dikatakan itu adalah mizan (timbangan), apakah benar itu dhaif atau tidak.

“Makanya saya semakin terusik  lagi ketika sempat membaca kitab al Mustafa pada bagian masa muda Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, Pak Jalal di situ mengomentari seseorang yang sangat terkenal, Sufyan Ats Sauri disebut :yudallis (mengelabui)  wayaktubu anil kadzabin (pembohong). Saya merasa terheran-heran karena sebelumnya saya pernah membaca tahzibut tahdzib Ibnu hajar, sebagian ulama mengatakan bahwa beliau  adalah amirul mukminin fil hadits. Di buku Mizanul I’tidal Di buku Mizanul I’tidal, ternyata  Sufyan Ats Tsauri adalah al Hujjah Ats Sabtu (Sumber yang dipercaya), ada kata yang tidak dimasukkan kang jalal, saya tidak tahu apakah itu kutipan langsung atau kutipan antara dari kitab sirah an nabi al a’dham.

Dikatakan bahwa: Laa ‘ibrata liman qala innahu yudallis (mengelabui)  wayaktubu anil kadzabin, yang artinya : tidak ada atau tidak dianggap (ini kata yang tidak dimasukkan), orang yang mengatakan bahwa ats Tsauri melakukan tadlis dan menulis dari orang-orang dusta. Sekali lagi saya tidak tahu dan saya tidak ingin menghakimi di sini apakah Pak Jalal menyengajakan diri mengutip atau tidak membaca”, terang Pengurus MUI Kota Makassar ini.

“Saya berharap bahwa kita dapat berjumpa di dalam media yang lebih tepat, dalam dialog yang lebih sehat dan dalam ruang yang lebih obyektif”, tutup Ustadz dalam komentarnya.`

Senada dengan Asatidzah Wahdah, Dr.Hj.Amrah Kasim, MA, Dosen UIN Alauddin Makassar di awal komentarnya menyatakan penolakannya terhadap ajaran Syiah. Lulusan Al Ahzar Kairo ini pernah menanyakan ke Ulama-ulama Al Ahzar, kenapa referensi Syiah tidak diajarkan di kampus yang dikenal menara ilmu ini. Lalu Ulama-ulama Al Ahzar menjawab: “Ya Binti, nahnu nuhibbu Rasulallah wa Ahlal Bait, wa lakin laa natasyayya’ ”, disambut teriakan Alllahu Akbar dari beberapa peserta, artinya: kami mencintai Rasulullah dan Ahlul Bait dan kami tidak bersyiah. “Sikap saya seperti itu juga, saya mencintai Rasulallah,  Ahlul Bait tapi saya tidak bersyiah”, tegas yang mengaku Azhary ini di dalam forum itu.

Kesalahan Fatal Menerjemahkan Penggalan Surah Al Maidah:55 dan Surah Al Ahzab:33
Yang kedua, yang dikomentari Direktur Pesantren Putri IMMIM Makassar ini setelah menyimak buah-buah pikiran  JR. Kesalahan fatal JR dalam  penerjemahan surah al Maidah:55 dalam penggalan ayat, …innama waliyyukum….   “ , suatu kekeliruan menerjemahkan innama menjadi sesungguhnya. “innama itu,  tidak bisa diterjemahkan sesungguhnya di situ, itulah salah satu perilaku orang Syiah dalam membelokkan  makna ayat untuk kepentingannya”, jelas Istri Doktor Tafsir Al Ahzar, DR.Mustamin Arsyad MA ini.

Berikutnya, yang fatal sekali, tidak dimasukkannya Istri Nabi dalam Ahlul Bait. “Keluarnya zaujati Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dari Ahlul Bait, saya pikir ini adalah suatu kekeliruan besar (disambut ucapan Allahu Akbar dari Ustadz Said). Saya banyak mengkaji buku-buku Syiah, memang metodenya sama, banyak membelok-belokkan makna ayat “, tegasnya lagi.

Sementara itu, JR dalam jawabannya mengakui kesalahannya, termasuk tanggapannya terhadap  Dr. Hj. Amrah, tentang kesalahannya dalam menerjemahkan Al Qur’an surat Al Maidah: 55, JR minta maaf.

Sebagai kesimpulan dari dialog tersebut, JR yang terpojok dialog ini akhirnya berkilah kalau dirinya bukan syiah, “Saya cinta ahlul bait, dan Saya tidak jadi Syiah, (lalu dilanjut) tapi Syiah menurut definisi saya, dan itu definisi yang diajarkan oleh para iman ahlul bait kami,” kilah JR. Meskipun dari ucapan itu dapat dipahami hanyalah kedok semata, sebab selama ini JR selalu mengagung-agungkan mazhab Syiah, termasuk banyak mengangkat referensi syiah, bahkan JR dianggap sebagai pelopor Syiah di Indonesia.

Sebagai penguat, kami  kutip dua sms dari salah seorang tokoh dan pengamat Islam yang hadir malam itu ke asatidzah Wahdah:

“TADI MALAM, IJABI LAKSANA MULAI MENGGALI LUBANG KUBURNYA SENDIRI. MESKIPUN TAMPAKNYA MEREKA TDK MENYADARI DAN BOLEH JADI JUSTRU SEBALIKNYA.”

“ ALHAMDULILLAH. SAYA TERINGAT, SEBGMNA KETIKA BUKU ISLAM ALTERNATIF DITIMBANG O/ORG DEWAN DAKWAH, KETIDAKJUJURAN (KELICIKAN?) KG JALAL SEMALAM, KEMBALI TERULANG-PAMER REFERENSI. TAPI MENGUTIP SEC TIDAK FAIR. SMOGA KG JALAL MAU MENYADARINYA. WALLAHU A’LAM”

Kepada para pengagum dan pengikut JR agar tidak menelan mentah-mentah pemikiran JR, yang  banyak mengambil dalil dan pendapat Ulama Ahlussunah secara sepotong-potong yang “menguntungkan” mazhabnya sendiri, namun perkataan yang membantah mazhab tersebut dari ulama yang sama tidak akan dikutip bahkan meskipun datang dalam konteks dan rujukan yang sama. Semoga Allah menunjuki kita semua jalan yang lurus dan mengembalikan ke jalan lurus itu orang-orang yang tersesat dan menyimpang.

wahdah.or.id

source: http://wandi.web.ugm.ac.id/?p=106

===

-muslim voice-
______________________________________
BECAUSE YOU HAVE THE RIGHT TO KNOW

31 Responses to “Kesalahan Jalaluddin Rakhmat Terbongkar dalam Dialog Syiah di Makassar”

 1. anonymous said

  mengambil sunnah sepotong?? bagaimana jika itu adalah pembuktian bahwa kalangan ahlu sunnah juga membenarkan jika kejadiannya seperti itu.. karena jika menggunakan hadits dari kalangan syiah akan dianggap tidak fair..

  apakah kalangan ahlu sunnah pernah mencari dan meneliti tidak kalau hadits”nya banyak tidak shahih.. sebaiknya sebelum memberi komentar tidak jujur dan licik atau sejenisnya, bacalah buku” sejarah dan teliti kembali, apakan selama ini hadits” yang digunakan shahih atau tidak..

  apakah anda tidak pernah membaca sejarah” islam bagaimana peristiwa karbala itu terjadi.. kekejaman muawiyah sampai yazid yang membuat cucu rasulullah syahid dengan kondisi yang sangat menyedihkan.. bagaimana mungkin seorang yang begitu kejam pada keluarga rasulullah disebut muslim??

  intinya jangan selalu menganggap diri sendiri benar dan orang lain salah.. bacalah buku sebanyak”nya teliti kembali, terutama buku” sejarah karena disitulah awal mula segalanya. sama seperti indonesia yang selama ini sejarahnya telah dibolak balikkan oleh penguasa jaman dahulu. bukankah tidak tertutup kemungkinan sejarah islam sendiri dibolak balik demi kepentingan para penguasanya..

  don’t judge book by its cover, do it until u read the book and elaborate it more and more.. ^^ semangat!!

  • ihsan said

   Soal mati syahid apa bedanya dengan Hamzah bin Abdul Muthalib( paman Nabi)ygmati syahid ketika perang Uhud? Hal itu terjadi dihadapan Nabi,betapa jenazah Hamzah disobek oleh Hindun istri Abu Sufyan yg juga mertua Nabi Muhammad SAW. Tetapi ini tidak menjadi dendam bagi Nabi,malah ketika Futhul Makkah beliau mengumumkan bhw siapa saja yg berlindung dirumah Abu Sufyan tdk di-apa2kan. Jadi kalau Husein cucu Nabi mati syahid dipadang Karbala pada 14 abad yg lalu kenapa harus ditangisi terus sampai se karang dengan cara menyiksa/melukai diri sampai berlumuran darah? Kalau mencintai “ahlul bait”,peringati juga dong hari kematian Hamzah yg berjuang membela Islam dari serangan Kafir Qurais. Tidak ada gunanya meng-ulang2 cerita sedih dimasa lalu,apalagi karena menjadi cikal bakal aliran Syi’ah yg mngkultuskan Ali bin Abi Thalib dan menjadikan Karbala jadi tempat suci yg diziarahi org Syi’ah seperti halnya Makkah dan Madinah.Bahkan mereka mengambil tanah Karbala itu dan dicetak kecil2 utk alas sujud.Apakah ini bukan membuat aturan yg jelas2 BID’AH atau memang itu agama baru yg namanya Syi’ah Rafidhah dan bukan Islam?

  • aris said

   Presiden Iran telah memanggil ke semua Ulama Sunnah dan Syiah, bertujuan untuk mengetahui perbezaan di antara mereka.

   Ke semua Ulama Syiah menghadirkan diri, tetapi seorang Ulama Sunnah tiba sedikit lewat berbanding Ulama Sunnah yang lain-lain.

   Ulama Sunnah tersebut berjalan sambil mengepitkan kasutnya di celah lengannya.

   Ulama Syiah memandang kehairanan sambil berkata, “Kenapa kamu mengepitkan kasut kamu begitu?”

   Ulama Sunnah itu menjawab, “Saya terdengar bahawa semasa zaman Rasulullah S.A.W, Syiah gemar mencuri kasut.”

   Ulama Syiah menjawab,“MANA ADA Syiah semasa zaman Rasulullah S.A.W.???”

   Ulama Sunnah seraya berkata, “Jadi perdebatan kita telah tamat.

   Kesimpulannya, DARI MANA datangnya agama kamu?”

   -Sheikh Ahmed Deedat-

 2. ngomong apa kentut, loe?

  Memangnya kami sunni tidak kritis dan menyaring mana2 hadist shohih, mana2 hadist palsu?

  Beda khan dg kamu, syiah; semua hadist yg memfitnah dan melecehkan para sahabat Nabi; ditelan mentah2 seperti anjing mendapat kotoran di tempat sampah. Tidak peduli yg membuat hadist palsu itu orang yahudi atau kafir musuh islam.

  Dan kamu memang biasanya takiyah, khan!

 3. dede said

  assalam alaikum. saya punya teman orang syiah asali. saya katakan asli karena dia dan seluruh keluaraga dan keturunannya memeng orang syiah. dia orang arab tiap hari jumpa sama saya. suatu ketika dia dtg dan sy lihat janggut dan cambangnya mulai panjang jd sy katakan padanya wah sekarang bapak udah mulai suka sm sunnah nabi yahh.. bagus itu… tp ehh besoknya dia dtg lg tp udah gak pake jenggot lagi tp udah dicukur hbs. terus dia bilang sy ingin smpaikan satu hadist bahwa Rasulullah SAW bersabda seandainya ada orang yg berumur seribu tahun dan dia melakukan segala amal kebaikan shalat,puasa dan haji tiap tahun dan suatu hari dlm perjalanan haji antara safaa dan marwa seseorang membunuh dia, tp apabila didlm hatinya tidak ada perasaan cinta kpd imam ali maka dia tidak akan mencium bau surga sedikitpun. maka sy bilang hadist ini palsu karena bertentangan dgn Alquran. masa cinta kepada ali RA menjadi sebab masuk tidaknya seseorang kdlm surga. seolah-olah cinta kpd imam ali lbh baik dari sholat,puasa dan amalan penting lainnya dlm islam, dan bila itu benar pasti Allah SWT akan tulis dalam Alquran secara nyata bahwa cinta imam ali adalah hal penting dlm islam. maka sy katakan padanya bahwa siapa sj bisa buat hadist tp Alquran gak ada yang bisa merubah sedikitpun jd baiknya kalau mau ngomong islam sebaiknya gak usah pake hadist tp pake Alquran aja supaya antara syiah bs ketemu, orang syiaH MENGATAKAN BAHWA PARA SAHABAT SEPERTI ABU BAKAR .UMAR,USTMAN ADALAH ORANG KAFIR padahal ALLAH SWT telah berfirman bahwa ALLAH ridho kpd mereka dan mereka pun ridho kpd ALLAH. dan ALLAH MAHA TAHU segala sesuatu DIA tdk mungkin meridhoi orang2 yg dikemudian hari akan menjadi kafir..

  • almizzi said

   wa alaikumussalam.
   sebenarnya kasih @ cinta kepada Imam ali itu adalah lebih penting dari salat puasa dsb..
   kerana ia adalah syarat sah iman.
   jika iman tidak sah maka ibadat yg lainnya batal.
   Begitu juga kasih kepada Ahlilbait dan kasih kepada seluruh para sahabat Nabi itu syarat sah iman.

   Hanya orang kafir sahaja yang membenci sahabat nabi.

   kewajiban mengasihi mereka ini berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an

   salah satu dalilnya ialah ayat ini:
   al Fath ayat 29: “Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku’ dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir”,
   Imam Malik mengatakan, orang-orang Syiah yang benci terhadap Sahabat adalah orang kafir berdasarkan ayat ini.

   kesalahan besar orang syi’ah ini ialah mereka hanya kasih kepada Imam Ali tapi benci kepada sahabat lain.
   Kebencian mereka kepeda sahabat telah menjadikan mereka kafir dan jadi firqah sesat –

   Orang mu’min itu sgt berkasih sesama mereka (walau berbeda pendapat) dari zaman adam alaihissalam, sampai zaman Nabi SAW hingga hari kiamat – itulah syarat iman.

   Orang syi’ah terkeluar dari kelompok ini kerana kebencian mereka kepada sahabat-sahabat yang di kasihi oleh ALLAH dan Rasulnya..
   inilah kufur ba’dal iman.

   Sebab itulah juga kita kasih kpd Imam-imam ahlil bait seperti Imam ja’far Sidiq, Muhammad al-Baqir dan seluruh keturunan mereka – ‘itrah suci.

   Kita juga adalah kaum yang kasih kepada Sayyidina Abu abakr, ‘umar, uthman dan ‘ali.

   kalau kita nak kasihkan kepada sayyidina ‘ali melebihi dari yang lain pun diharuskan. Hanya jangan benci yang lain.

   Itu mazhab syi’ah salaf dulu seperti contohnya imam zaidi..yang masih dalam lingkungan aqidah ahlissunnah.

   sebab itu dikatakan ada banyak perawi hadith bukhari dan muslim yang terdiri dari syi’ah seperti ini.

   Tapi syi’ah zaman ini adalah jelas rawafidh – firqah sesat.

   harap dpt faham penjelasan yang sgt ringkas dr saya (dr malaysia)

   http://sipsap359.blogspot.com/

 4. Assl.wr.wb.,

  Sangat jelas sekali. Semoga dialog-dialog seperti diatas dapat lebih sering diadakan sehingga dapat memberikan pencerahan kepada umat Islam seluruhannya

  Sama seperti kaum ahmadiah, kaum syiah menggunakan dana yang besar untuk mengembangkan alirannya yang sesat itu

  Agar pemimpin umat Islam di Indonesia dapat bersatu padu, tidak terpecah belah seperti sekarang sehingga sangat membingungkan umat.

  Marilah kami berdo’a kepada Allah SWT agar di Indonesia lahir pemimpin Islam yang tidak hanya paham dalam agama tetapi terutama mempunyai kharisma dan kepribadian seperti Buya HAMKA sehingga dapat mempersatukan umat Islam di Ind. bebas dari pengaruh zionis yahudi.

  Semoga Indonesia dapat menjadi Kiblat nya umat Islam seluruh dunia karena di Mesir sudah terdapat American university Cairo, tandingan Al Azhar Cairo

  Wass.wr.wb.,

 5. Hiroali said

  Dalam Islam, hakekatnya tidak ada Istilah Sahabat. Bila mreka yg di anggap adalah sahabat Nabi Saww, maka arti sahabat adalah akan berlaku hukum timbal balik yg seimbang antara masing-masingnya. Nabi adalah sahabat bagi Abubakar, dan Abubakar adalah Sahabat bagi Nabi Saw, analoginya seperti itu.
  Padahal perlakuan kita sebagai Umat Islam terhadap Nabi adalah, Sami’na wa atho’na. Neraca pengorbanan kita (tak terkecuali bagi Abubakar, Umar, Usman dan Ali) harus lebih berat kepada Nabi Saww, bahkan Nabi Saww harus kita cintai lebih dari diri kita dan orangtua kita. Dan ini sangat bertentangan dengan makna Sahabat itu sendiri.
  Sehingga dalam Islam kedudukan pengikut Nabi Saww sesungguhnya adalah Saudara, bukan Sahabat.

  Jujur, bahwa Paham Sahabat Nabi, adalah Doktrin yg diadopsi dari para Ahlulkitab (Nasrani, mengenai 12 org hawariyin Nabi Isa As).
  Wassalam

  • Tidak ada seorang muslimpun yg mendudukkan sahabat Nabi setingkat dan sama dg Rasulullah, kecuali anda sendiri.

   Apa salahnya dg para hawariyun Nabi Isa as? Toh Allah swt tidak melarangnya demikian! Bukankah mereka juga umat islam juga?

   Bagaimana dg 12 imam Syiah, yg disembah-sembah hampir seperti tuhan; bahkan lebih tinggi kedudukannya dibanding Rasulullah di mata orang Syiah?

   Kok 12 ya jumlahnya?

  • yono said

   orang yang mengatakan sahabat sama kedudukanya dengan Rosullulah SAW adalh orang sinting..antek-antek yahudi itu..

 6. Madzhab Cinta dan Kasih Sayang menarik untuk direnungkan. Namun untuk siapa cinta dan kasih itu? Apakah hanya untuk yang sepemahaman atau untuk semua yang mengakui Allah sebagai Tuhan dan Muhammad SAW sebagai rasul-Nya?

  Kekeliruan yang paling mendasar dari Syiah menurut saya ketidakjujuran terhadap diri sendiri. Mereka cinta terhadap imam mereka, khususnya Imam Ali Radiallahu Anhu, namun banyak wasiat mereka yang hemat saya sengaja mereka lalaikan. Ingatlah bahwa Imam Ali sangat menghormati Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Bahkan putera-puteranya saja dinamai dengan ketiga nama tersebut.

  Bagi Anda yang ingin mengetahui apa sebenarnya Syiah itu, saya sarankan Anda membaca buku yang langsung ditulis oleh pakar Syiah yang tewas setelah bertaubat kembali pada Ahlus Sunnah: Lillah tsumma Littarikh, Sayyid Husain Musawi.

 7. ABu Muhammad said

  Di palu sulawesiTengah,kang Dhalal mengaku kalah dari ust Amiruddin jalil Lc.Sebelum debat sunni syiah ust amiruddin memint kang dhalal menanndatangani kertas bermeterai yang berisi peernyattan bahwa beliau /syyiah menghina dan mencaci sahabat.beliau tidakmau tandatangan dan mengaku kalah,akhirnya debat tidakjadi dilanjutkan.

 8. al-fakir said

  ah apa benar kesalahan kang jalal terbongkar??? perasaan tidak deh, saya hadir di dialog itu koq, atau memang teman2 sunni tidk mampu mengimbangi kecerdasan orang2 syiah, makanya orang2 sunni harus banyak belajar, belajar logika juga yah supaya pola pikirnya teratur. salam

  • Apakah kecerdasan orang2 syiah itu termasuk juga sampai berani mengatakan bahwa Allah swt SALAH mengangkat Muhammad saw menjadi rasulullah, seharusnya adalah itu hak Ali bin Abu Thalib?!?!?!?!

   • Sunni said

    Al-fakir@ mmg benar org2 syiah itu cerdas,tp CERDAS dalam artian mengubah ayat2 Al-Quran dan Hadist,sehingga dgn alasan tsb mereka (syiah) bs kawin kontrak (mut’ah) & bergonti-ganti pasangan semaunya sprti binatang

   • Damhudi said

    Sdh lebih 20 tahun saya pelajari sejarah dan fikih Syiah, tdk 1pun literatur yg nulis spt yg ente fitnahkan…bhw harusnya Ali yg jdi rasul.
    Kalimat spt itu hanya ada dlm buku2 anti Syiah

   • Damhudi wrote:
    July 12, 2014 at 10:28 am e
    Sdh lebih 20 tahun saya pelajari sejarah dan fikih Syiah, tdk 1pun literatur yg nulis spt yg ente fitnahkan…bhw harusnya Ali yg jdi rasul.
    Kalimat spt itu hanya ada dlm buku2 anti Syiah

    Musliminsuffer reply:
    Betapa busuk dan membabi-butanya sikap ghuluw para pemeluk agama Syi’ah terhadap ‘Ali Radhiyallaahu ‘Anhu hingga mereka pun sebenarnya berkeinginan agar Beliau lah yang menjadi Nabi.

    Disebutkan dalam kitab “Misbaahul Hidaayah Ilal-Khilaafah Wal-Wilaayah” karangan Ayatusy-Syaithan Khomeini Az-Zindiq pada halaman 153 seperti berikut :

    لو كان علي عليه السلام ظهر قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لأظهر الشريعة كما أظهر النبي صلى الله عليه وآله و لكان نبياً مرسلا وذلك لأتحادهما في الروحانية والمقامات المعنوية والظاهرية

    “Seandainya ‘Ali ‘Alaihis Salam muncul sebelum Rasulullah Shallallaahu ‘Alaihi Wa Aalihi, maka pastilah ‘Ali akan menyatakan Syari’at sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Shallallaahu ‘Alaihi Wa Aalihi. Dan pasti pula Beliau akan menjadi Nabi serta Rasul. Dan yang demikian adalah karena keduanya sama (sebanding/setara) dari segi Ruhani dan kedudukan-kedudukan Ma’nawi (Bathin) dan Zhahir.”

 9. biah said

  biasa…fitnah… biarkan saja,….

 10. adam said

  hehe lucu juga, sunny Syiah…dari jaman nabi sampe sekarang mengklaim diri yang paling benar? pantes umat di luar islam tepuk tangan….rebutan apa? syurga? dikira syurga miliki sunny syiah saja? hehe syurganya moyang lo….

 11. Abu Ridho said

  Penrangainya orag2 syi’ah dimana2 sama saja, tukang ngeyel dan membolak-balikkan ajaran Islam, yah… harap maklum namanya juga Syi’ah yg sudah dihukumi jumhur Ulama sebagai agama diluar Islam, bahkan yg lebih pantas adalah sebagai salah satu sekte dari agama Yahudi.

 12. Patta Toegae said

  Wahai manusia2 bodoh, yg mempertentangkan sejarah pertentangan Ahlu Sunnah dan Ahlul Bait semua goblok dan edan, bukankah Sejarah adalah keputusan tuhan, sekarang tinggal ambil hikmahnya untuk menjadi Pengikut Rasulullah yg benar. Yang pasti HANYA 1 ISLAM, ISLAMNYA RASULULLAH, perbedaan pendapat silahkan, kalau salah memahami silahkan menanggung sendiri akibatnya, sampai datang KeputusanNYA. Lain halnya yg bukan Islam mengaku Islam, lha ini yg harus dibrantas sampai habiiiis

  • cannov said

   kita adalah khafilah di atas dunia, beritahukan sedikit kebenaran untuk kebaikan. masa ada kekeliruan dibiarkan saja

 13. reizanovit said

  konflik politik,ekonomi & kekuasaan yg d tarik ke masalah agama..
  islam agama yg 1..islam harus saling menyelamatkan..islam adalah rahmatanlilalamin..
  jnganlah muslim lengah,krn musuh islam tdk akan senang islam berjaya..sungguh mereka sedang menghimpun kekuatan..

 14. pandiroy said

  ganti aja nama u jagan nama adam……kmu tdk membe;a agama mu sndriri….kmu boleh sertawakn atu mencaci orang sunni…suatu saat allah pasti menertawakan u jg

 15. pandiroy said

  inagt siapa yg mengikuti langkah2 ato mnekuni ajarn syiah…brrti dia mngikuti dajjal smpe hari kiamat…sbab ajaran syiah itu dajjal……..yg mngikuti syiah……bbrti sm sja rellla terjun ke api neraka…..sipa yg mau kenerka silakn ke syiah…sbab neraka….adalah azab yg sngt pedih nan abadi kekal slmnya bersama syaitan yg terkutuk

 16. pandiroy said

  ingt wahai sudaraku…..jgn tertipu dya dgn ajaran sesat…..kuatkan iman u….bepegang teguh lah dgn alquran..yg meluruskan u di jaln yg benar,….allah pasti mebri rahmat..dn menjaga u smpe hari kiamt…takbiiiiiiiiiiiiiir allhu akbar allahu akbar…………allahu akbar….

 17. pandiroy said

  syiah adalah ajarn suka mefitnah……..fitnah dunia smpe hari kiamt…..dajjal ada di sekelili syiah…..awas hati2……istghfarlah dn banyak menyebut nama allah…sholat lima waktu menguatkn kalbu kmu dn menjga kmu dri fitnah..

Leave a Reply to musliminsuffer Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: